Privatumo politika

Pirkėjų asmens duomenų tvarkymas

I. Pagrindinės nuostatos

1. Internetinė parduotuvė www.brunox.lt , veikianti pagal MB Autobamba įmonės, įmonės kodas 304156302, remdamasi asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi www.brunox.lt parduotuvėje tvarko Pirkėjų asmens duomenis.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Apsipirkimo internetinėje parduotuvėje www.brunox.lt taisyklės bei kiti LR įstatymai ir teisės aktai.

3. Internetinė parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.2. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia brunox.lt.
3.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja įstatymai ir teisės aktai.
3.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

  1. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, ir elektroninio pašto adresą prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui. Atlikdamas registraciją, arba pirkdamas Pirkėjas sutinka, kad jo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai brunox.lt administraciją.
    2. Tiesiogiai su Pirkėju nesusiję duomenys, tokie kaip duomenys apie įsigytas prekes, naudojami tik statistiniams tyrimams, yra renkami ir tvarkomi taip, kad neatskleistų Pirkėjo asmens tapatybės ar kitų asmenų duomenų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti tapatybę.
    3. Pirkėjo asmens duomenys internetinės parduotuvės duomenų bazėje saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės pirkimo sutarties sudarymo datos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami. 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar sunaikinimas

1. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;
2. Duomenų sunaikinimas vykdomas tokia tvarka: atsakingas aptarnaujantis asmuo (jei nėra atsakingo asmens – įmonės vadovas) prisijungia prie internetinės svetainės administravimo aplinkos ir ištrina visus duomenis per 10 metų po paskutinės pirkimo sutarties sudarymo (nuo paskutinio pirkimo www.brunox.lt ir fizinėje parduotuvėje). 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

1. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus archyvavimą ir įstatymų nustatytas prievoles.
2. Internetinė parduotuvė www.brunox.lt, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateikia Pirkėjui atsakymą. 

VI. Taisyklių keitimas

1. Internetinė parduotuvė www.brunox.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.brunox.lt .
2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi internetinės parduotuvės sistemoje.
3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@brunox.lt) su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis.
4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija. 

VII. Teisės tvarkyti asmens duomenis darbuotojui suteikimas, supažindinimas su taisyklėmis

1. Teisė tvarkyti asmens duomenis ir prieigos teisė prie elektroninėje parduotuvėje esančių asmens duomenų suteikiama, keičiama ir panaikinama savininko įsakymu.
2. Teisė tvarkyti asmens duomenis suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi darbuotojo funkcijoms vykdyti – išskirtinai tik užsakymų apdorojimo ir tiesioginio marketingo tikslais.

VIII. Techninės apsaugos priemonės

1. Už serverio duomenų saugumą atsakinga įmonė, teikianti internetinės parduotuvės talpinimo paslaugą (fizinė sauga, atsarginės kopijos atkūrimas).

IX. Teisės aktai ir standartai, kuriais vadovaujantis tvarkomi asmens duomenys

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298)